Deze website gebruikt cookies. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Meer lezen: Privacybeleid
melding sluiten


Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Renault Zomeractiviteiten" (de "Actie") van Renault Nederland N.V. ("Renault") gevestigd aan de Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk. De Actie wordt feitelijk georganiseerd door Touch Consumer Promotions B.V. ("Touch"). Gevestigd aan de Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht. Deze actievoorwaarden zijn tevens te raadplegen op renault.nl/zomeractiviteiten.  

Deelname en actieperiode
1.     Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die tussen 1 juni 2019 en 24 augustus 2019 een Renault Zomercheck laat uitvoeren bij een erkende Renault-dealer en een voordeelpas met unieke actiecode heeft ontvangen.

2.     De voordeelpas met unieke actiecode is te gebruiken tussen 1 juni 2019 en 31 oktober 2019.

3.     De voordeelpas met unieke actiecode is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

4.     Voor deelname aan de Actie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.

5.     Bij het deelnemen aan de Actie moet de deelnemer akkoord gaan met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

Actieopzet 
6.     De Actie bestaat eruit dat wie gedurende de Actieperiode een Renault Zomercheck laat uitvoeren bij een erkende Renault-dealer een voordeelpas ontvangt met daarop een unieke actiecode.

7.     De unieke actiecode is te gebruiken om Renault Zomeractiviteiten te boeken met kortingen oplopend tot 70% ten opzichte van de adviesprijs van de desbetreffende Zomeractiviteit. De unieke actiecode kan gedurende de Actieperiode een onbeperkt aantal maal gebruikt worden.

8.     Op renault.nl/zomeractiviteiten is het actuele aanbod van de Zomeractiviteiten te vinden.

9.     Een deelnemer aan de Actie kan op de actiewebsite renault.nl/zomeractiviteiten de door hem ontvangen unieke actiecode invullen. Vervolgens kan de deelnemer een beschikbare activiteit selecteren. Nadat de deelnemer de benodigde informatie heeft ingevuld worden de toegangsbewijzen van de gekozen Zomeractiviteit aan de deelnemer toegezonden per e-mail.

10.  De toegangsbewijzen moeten fysiek of digitaal worden getoond bij de ingang of bij aanvang van de zomeractiviteit.

11.  Onleesbare of gekopieerde toegangsbewijzen worden niet geaccepteerd door deelnemende zomeractiviteiten. Zonder geldig toegangsbewijs krijgt de deelnemer geen toegang tot de zomeractiviteit.   

Privacy en persoonsgegevens
12.  De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

13.  De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie en die Renault in het kader van deze Actie verzamelt zullen door Renault overeenkomstig haar privacy beleid worden behandeld. Het privacy beleid is te vinden op https://www.renault.nl/privacy.html

14.  Renault is de verantwoordelijke voor het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de Actie.

15.  De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de Actie zullen uitsluitend worden gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van de Actie, meer in het bijzonder voor het reserveren en boeken van Zomeractiviteiten.

16.  Persoonsgegevens zullen in beginsel worden vernietigd zodra de actie is afgelopen, tenzij Renault deze langer mag of moet bewaren. In afwijking hiervan zullen de persoonsgegevens van de Deelnemer een korte periode na afloop van de Actie worden bewaard voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Actie.

17.  Renault verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve voor de hierboven omschreven doeleinden aan de partij die diensten voor Renault verricht in het kader van de Actie zijnde Touch. E.e.a. in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Renault verplicht haar dienstverlener om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken conform haar instructies, en om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. De persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt in het kader van de Actie zullen worden opgeslagen door Renault in Nederland.

18.  Renault zorgt voor passende organisatorische, bestuurlijke, technische en fysieke waarborgen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. Persoonsgegevens zullen worden vernietigd zodra de Actie is afgelopen.

19.  De deelnemer heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en om zijn persoonsgegevens te corrigeren, wissen of af te laten schermen als de persoonsgegevens onjuist, onnauwkeurig of verouderd zijn. Als de deelnemer niet langer wenst dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de Actie of bepaalde toestemmingen wil intrekken, dan zal Renault op zijn verzoek de participatie van de deelnemer aan de Actie annuleren, de persoonsgegevens van de deelnemer anonimiseren en iedere verwijzing naar de deelnemer verwijderen. De deelnemer kan een dergelijk verzoek doen via het postadres Renault.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
20.  Renault noch haar vertegenwoordigers kunnen de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de zomeractiviteiten garanderen.

21.  Renault is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

22.  Renault besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Renault of andere door Renault openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook kunnen niet aan Renault worden tegengeworpen.

Slotbepalingen
23.  Renault behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken met voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en informatie te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat Renault daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding is gehouden jegens de deelnemers.

24.  Gebruikte foto's en afbeeldingen van zomeractiviteiten in het kader van deze Actie kunnen afwijken van de deelnemende zomeractiviteiten.

25.  Renault behoudt zich het recht voor om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

26.  In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Renault.

27.  Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Renault gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

28.  Op de Actie, deze Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

29.  Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan de helpdesk Zomeractiviteiten via telefoonnummer 010 2043073 of per e-mail via contact@renault-zomeractiviteiten.nl. 

Heb je vragen of opmerkingen die niet specifiek over deze actie gaan, dan kan je het beste contact opnemen met Renault Klantenservice via het telefoonnummer 0800-0303 (op werkdagen van 8:30 – 17:00 uur) of stuur een e-mail naar klantenservice@renault.nl

Versie: 1 juni 2019